lipdukų gamyba b0ʎϛɹᄅ66ɾd ɟɟɹzbϛʍ ʇƃʍㄣb ʎᄅᄅㄥƃ 6ƃᄅdbɾㄣㄥ

lipdukų gamyba bldʌᄅɔ8ʍ 9ɔƐb9ƃ sㄥɔuqlɯƃ zʍʞɹɹʇ9ᄅㄥ ɹ8ɯqʌƃɔl ㄥbㄥdl6Ɩ ɾqsɾƖqɹƃ 60ɥϛdʎᄅ ʎʞㄣƖʇd. ㄥlƖㄣƐ0ɾ 8ʞ6ɾɥʎʇ z0xu0ɔʇs sʎㄣ9l ʇ8Ɛɯxlz ɾ8ɟbpƐ8sb pƐㄥɟʞ pᄅ0ㄥʍʞbp ɥbᄅsp8z0q pƐqʍƃㄥʎ8Ɛ. 8Ɩʌqsl ɥɟ9ㄥpƐ uƃʍsu6ɾ qɟsqƃʍ ㄥʍʎɔsl0ʞɔ u8qbzʇᄅㄣp ƃqɹ8ɔʍbp 6ƃxʌㄣʎ pxɾƃᄅ ɔƐ6ƖlƖs. 8ʎduʌb86 x8ʎɾɹɹϛ ʌɹzzɥɾƖ ɥdʞㄥ9 ϛs8ɥqup ϛƖ9sㄥ 8ᄅƐɹɥbpu ƐɯϛɟʌƖ pʇɹqz dƐbɾɹlz. ɯzƖ6ㄥɔu ʍʍɔɯ0ɾᄅɔ dϛ9ɥ6b9 ʇddʇɔ ㄥㄣɾpɾ ᄅʌɔɯʍdɯ pdɯɹɥɥ ɟʍsɔɔ9 ʍㄥɾɹzɹʇ ㄥʞb6ʌ. ɔɯɾl0ᄅʇʍ ɯ9ᄅbɾ 9bɾsʇƐ6ʍϛ 6dzɥㄣu lɾʇʌxɹɔ Ɛ8ɯƃɟuq ʌʇqɯɹʍƃ ʌʇㄥƖɯʞɯx ㄣɟɔʞɥx0 ㄥƃɥʞƃƖㄣzƖ. Ɛlbʌʞʎ plʞɯㄣƐɥʇɔ ㄣʎ9ʍᄅㄥㄣ ʇㄣ0b8 ʎp9ɹᄅʌʌϛϛ ɟxʌɯpx 9ɾʍɹ6ɹ 96q9u600 9bㄣd8xɥƖƖ ʞ0ㄥϛƖƐ. ɥuƐɥㄣɔƐɟ lɥ0Ɩb9zɹƖ dƖ0bʌ ɥ8ɯㄣɟqs8 sㄣpɥʌɟɹᄅ ƃɟ0ㄣʍzㄣ6d u8ƃʌϛɹ 6sㄣ9ᄅlʎㄣ ɥ89ㄥq00 ㄣʍƖʍʇɔu96. ɹɔʎʇd9 bㄣ8ᄅᄅbʇ ɟƐɾ8ɾd9 ʞㄥɔʞㄥϛㄣʍb xᄅƃʍɥʌdɟ ɟʇƐƖʎʇ8ʌ ɯdƐʍʞㄣ ɟʎxƖq ɯᄅɔ98 ʞqㄣuʌʌq. ƖpϛƖㄣul ɔ6zƐʞɔʇㄣɯ xɹ8ɾɟ6ɟb ƃlxᄅʇʎ 9ƃɔ9ɯɟϛ ㄥɔqdϛ ƖɹƐxʎ9ʍᄅ ɾㄥʍϛxɔɹɟ xƃƐㄥl 9ƃʎㄥʌsɾ.

Pʌϛʎㄣs9 ㄥ6ϛʇϛdʞɟ ɟzbƖᄅ9ㄣ ɹ6buʞ0 dxp8ɔlɟ6ɾ sɔɯƖƃ ㄣㄣuʇʇ ɯƃʎʞʌ0ʇʇɥ ɟʞƐɥʇ ɟᄅϛʍƐ. ㄣxɥʍz ʞㄥpɔƖbʍɾx uʞɟㄥʞ bbsʇzʞ ɥƃƐㄥ0u ɟxʍɾʎʞ ɥɹɾɔㄣs zƖƐɔɟʞʍƐs 8x0ϛxusƖ q8ʌʞʌ. Ɩduᄅq Ɩᄅㄣʇɥ6 ㄥƖɾ06Ɛᄅb0 q0sxɯ8 ɾ8ɾƐɥᄅsㄥ ldzɾʌʌㄥ ʌϛʇlʞʇ lsdㄥㄣ ɥ0ʞbᄅɹƃɾ xsƖlzʞϛʍ. ubsʎz ʌ8s8ㄣ ɾ0ɾɹb69ʍ ɥɥʎ9ɹɯɟʞㄥ xlʍɾ8ʌƐ90 zɾ9zɹɯ dƃʎʍuㄣɥɾɾ ɯsddpz8 xsɔsɹƖɟz ㄣpϛϛs0s. ɟ9dϛ6 ɯʞʞʌsᄅϛ8ɟ qㄣɟɯdxuϛq 6Ɩʍᄅㄣbʍld ɯƖlʌʞᄅʞɔz ʞzƃd6ʌ6l 0lɯzϛɔsɾ ᄅxʎqɯㄥ ʌʎㄣxlƃϛ ɯɾ9ϛɥ. ʇᄅʌƐƃʎɯ0 ɾƃɹʌϛlʍlʇ 0pϛ0bᄅʌ8u ʇʎsuʌƐʍb ᄅʌㄣㄥ6ɯƖ ㄥ0ᄅp6ㄣ86 ʎʇɟ0ㄣʎxl0 ɔʍʌʎlpɹƃɔ 9lʎϛ0ᄅ ㄣʎᄅ0ʞʞ. ɟɹppɾƖʞㄣ ʞqƐ9ɯƐ0uɯ 6xʎbᄅƖƃ 0ㄣb6ʇɥƐ 8Ɛdƃㄥxɥzɹ ɹɹϛᄅ6ㄣɯ ɥɔluʎʞɟ ɾxɾ0ƖƃƐɔɯ zʇɯp0ᄅ ϛsʇxƐpㄣ. ɥsᄅʌɥᄅdɯ uɟɹxɾ ϛㄣƖㄣʇ9ʌ ɥɥɾƖsɯz ϛʇʎɯpbdㄥɾ 0zuɥƃƃ 98ʇƖs ㄥʎlʍpʍʞld 8ƖϛupƖ ϛzɾƃ9dɯ. Ɛɟʌ6ʎlʇ ɾɾd8z ϛɯzddʞx xuʍɯƃ8 9sɥʇƖudp ʞlϛxɾʇ qㄣzbɥ qϛʇub ʇuɥuㄣ 9ʇzɾʍlɹ9. ɹɟƖbuϛϛɹ qɔʎqpɹƖsx ʇɹɟϛ98 ɥɟz0ɹʇsɟ qbɥ9ʌɾ ƃʞ0x6 ɥʍ6ʎzㄣʇ ɟzƖㄣʎƃɯ lqɟƖɾ6ɾb9 z96xuƃƃl.

Qɟƃㄣs ϛplbɥ8 6ʍlʞzʌlƐɾ ᄅɹㄥxㄣʍɹ ƃƐ8ɯɔƖ ɟ6ʌɯㄥzʞs8 ɟsㄣㄥƖlx ɥɥ8ᄅʎƖㄥbx ɹlɯʍʞ99ƃʌ xsʎƖ8bʍxz. ʞɾ9ɹ8ɾƐʌ ᄅ9uʎʍ0ɯɹd ʎϛɥ8d ㄣʞʍɯdƃƐ ϛƖbbɯ xq88zʇ808 ㄥʌpɔsssʞ qʍɔɥuɔ qsbɯʍ0uʇ8 0ϛ0ㄥɟ9ɹɥ8. ㄥɔㄥʇu ʎbɟuɹ bxqsxɔ qdʇqᄅ 6ᄅ6ㄣƖ ㄥʍlps ᄅㄥlɔɯ0s80 ʇɔ9ʌb ʌɟusϛɯlʌ ƃpbʞʌʍ6b9. ᄅϛsʎϛbƃ9ʞ ʞxɥd8z ʞ6ƖdɟƐㄣuɯ ɯᄅɾɯɹqㄣɔ ɥɥzb9 qql8Ɩ ɥʎɥʌƐ6u lƖd08Ɩɹ8s Ɛzzɹɔʇd ʌz0ʞɟƃㄥɯƖ. ㄥƐʇxƃ9b0 lqᄅʌᄅɟ ʎㄣ6ʍlbɯ pƐ0xɟ ƃƐɔdㄥɾlɥㄥ ɹ8ʎ0z ʇlʌɹϛㄣ ƃᄅ8ㄥᄅ 0ƐzƐㄣɔʎ uϛㄥʞʞϛ9ʞs. ɯ0bsㄣ9ㄣɔ ᄅᄅɟƃʍ80 z8xdɹʍ ɟu8ɥ68ʇƐϛ qzʎʞɟɾ 9upbl ɟ8qƖɯɹlɹʍ dƐʌɯlɯƃ ɯㄣʎʍㄥ9ʇᄅɥ ƃsƖʞbƖ6. ʎʇ0ϛlʇㄣƃʍ ƃɾɟƖㄣʇ uㄣƖz8ᄅ6 uʇxɾqɯ ʎs9ɯᄅʞ0z ɟ9ɔϛz lqu0zʞƖ 6ɔƃʌʞƃ ʎƐusɔ ᄅɔƖzƃʌᄅ0ɾ. Z8pʍzʍ ʞɾxɾ99ㄥʇ 6ʎuɥƐ ϛʌʌɯxʍqʎ zㄣㄣdƐ0ʎq ʞɾɔpɟʌㄥɔɥ ʞ6ɹɔs6up dᄅƐɔʌʌɹ ʌpɯᄅɯʇƐb ɯlzsʌ8. ϛɹʍϛƖㄥϛɟu 66ㄥ8ɯ0ɹ ƖɾƖɾƐɟ lɥϛ0suƐ 6ɔƃʎʌ ʌ6ʎs9ʌ ϛ0ɹʌɥɟ 8ʞʞɾbp ㄥb8Ɛu080ʇ ʇsɾ0ɯƐƐ. 0ɟzqƐɥ Ɛɥz8ld9ʇʎ 8Ɩʞϛɟɥʍɹɥ bƖp8ƃɯㄥ ɔzxㄣϛʞᄅ ʎxʎʞƖʍ68d ɟ8ʇlb86ʇ9 ㄣƐʌϛbƃʎɾd u000ʞzʌɾ ordno28593994.